Switch on…. os gwelwch yn dda!

August 12, 2015

Over the past few years (since considering myself as a Welsh speaker – rather than a learner) I’ve noticed a huge push with all things Cymraeg. Street signs, documentation, token gestures in the media, sports and elsewhere. It’s a stark change from around 10 years ago when people would say that they spoke ‘no Welsh whatsoever’ when confronted with the ‘dreaded’ question, “wyt ti’n siarad Cymraeg?’

Nowadays, I hear the response, “my Welsh is limited.” 

Whether the amount of Welsh that people speak has increased in the last decade or not, the fact they’re more inclined to ‘admit’ that they speak at least some of the language is promising to say the least.

This morning I was watching a YouTube clip from an English-language Irish TV show and I was amazed to the see the support for the Irish language – a sister language to our own Cymraeg. However, my amazement was not found in the passion of the Irish-speaking guest nor from the audience members identifying as Irish speakers. My amazement came from the swagger and expectation that no translation (from Irish to English) was required to ensure that everyone understood the meaning. Throwing ‘go raibh maith agat‘ into the middle of an English spiel did not require repetition in English. (That means ‘thanks,’ by the way!)

Last night I went to watch my beloved Wrexham AFC (who beat Torquay 3-1, he proclaims proudly). The club itself have, in recent months, made a huge push off the field with their use of Welsh. I even had the honour of translating one or two items for the club – something I know I’ll cherish forever.

Just before purchasing my tickets at the gates I decided that I wouldn’t use a word of English – despite being pretty certain (which in itself is wrong of me to assume) that the Ticket Salesperson (who shall now be known as TS) would not speak the language fluently. This is how the conversation went:

Me: “P’nawn da”

TS: “Hello there”

Me: “Ga’ i dau ticed, os gwelwch yn dda?”

TS: “Of course, no worries”

Me: “Diolch yn fawr”

TS: “Croeso”

You can imaging the smile on my face.

I went on following my usual moral of using ‘diolch’ instead of ‘thanks’ at all times when I ordered my cheeseburger and fizzy drink and went to watch the mighty reds come from a goal behind to score three fantastic team-goals in the second half. Bliss.
Just before the end of the game, the stadium announcer informed the crowd that nigh on 5,000 were in attendance. He did so firstly in Welsh (where one or two smatterings of applause were heard) and then in English (after which the whole crowd rose to their feet to acknowledge a fantastic turnout).

Thinking back to the Ticket Salesperson and the largely monoglot English-speaking audience in the YouTube clip, they were also given no choice but to understand anything that was said to them in only either Welsh or Irish – and understand they did. Completely!

On the flip side, would the smattering of applause have been instead a roar of appreciation had the crowd known that no English translation would be provided? Would they have switched on to the language knowing that the only way to access the information given was to listen a little harder?
In Wales, we ALL know a bit of Welsh. And, with a bit of time and effort (and no switching off), we can understand so much of the native language that is around us.
So whether you’re lucky enough to speak fluently the language of the heavens, or if your Welsh is merely ‘limited,’ switch on. Read the Welsh first. Listen for familiar words and phrases when people use our language. Say ‘diolch’ INSTEAD of ‘thanks’ (or just before, if you must) at all times. Be proud of the wonderful amounts of Welsh you know.
Cymraeg am byth.

Wyneb gwenu

:-)

Czy mieszkasz w Walii?

August 10, 2015

S’mae a chroeso i Gymru!
Cześć i witam do Walii!

Mamy nadzieję, że myślisz, że ten kraj jest tak wspaniałe, jak uważamy, że jest.

Mimo, że to było tylko około rzeczywista naród tysiąclecia, Walia była zawsze miejscem magii, mitów, opowieści i pieśni. Ziemia przyjaźni i firmy.

Nazwa naszego narodu w naszym własnym języku jest ‘Cymru’ – oznacza ‘ziemię rodaków.’

Wierzymy, że nasz kraj jest wyjątkowy – i tak mają miliony ludzi, którzy odwiedzili nas przez wiele stuleci.

Jesteśmy bardzo dumni z naszego kraju, że regularnie opowiadają o co działo się tutaj. Piszemy wiersze i śpiewać piosenki, które mówią o dzielnych mężczyzn i kobiet, którzy walczyli w obronie tej ziemi. Piszemy o straty i smutku. Piszemy o awarii. Nie pytaj dlaczego – po prostu robimy!

Jedną z rzeczy, które zapewniają pozostajemy odrębny naród w szybko rozwijającym się świecie jest nasz język. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że w ciągu ostatnich 2,000 lat ludzie w Anglii i Walii i Kornwalii wszyscy mówionego języka, który jest nadal wypowiedziane dzisiaj.

Ostatni spis powszechny wykazał, że liczba spadła głośników walijski w Walii do 19% populacji. Mimo, że 40% dzieci tutaj otrzymują naukę przez Walijczyków (a jest ich prawie 200 tysięcy głośniki zewnętrzne w Anglii, Walii i Szkocji i Kornwalii), fakt liczba spadła w ciągu ostatnich 10 lat niepokoi wiele z nas – walijskojęzyczna mówienia czy nie.

My też kochamy naszą kulturę. Kochamy ubieranie i jedzenie ciasta na pierwszy dzień marca. Chcemy pamiętać o naszym zbuntowanego bohatera narodowego, Owain Glyndŵr, w połowie września. Chcemy również, aby pamiętać, nasz ostatni rodzimy księcia (Llywelyn ein Llyw Olaf) w grudniu i cieszymy stawiania olbrzymi różowy namiot co roku w sierpniu. Mamy nawet okazji Nowego Roku, kiedy reszta świata zachodniego obchodzi Halloween!

I myślimy, pokochasz to wszystko też!

Niektórzy ludzie uważają, że trudno zrozumieć, dlaczego tak bardzo dbamy o naszego języka, kultury, dziedzictwa i tradycji. Myślę, że to dlatego, że ich własny język i tradycje nigdy nie walczył z zagrożeniem zaginięcia. Modlimy się, że nigdy nie dzieje się do tradycji, że ludzie w tym kraju wyglądały po wbrew wszelkim przeciwnościom przez wiele lat. Chcemy nienawidzą się pokolenie, które zapomniał, co to znaczy być walijski.

Kiedy ludzie mówią o ‘prowadzenie powitanie na zboczu wzgórza’; to nie jest tylko dla tych, którzy uważają się za Walijczyków. Jest dla każdego. Mamy nadzieję, że znajdziesz rzeczy w Walii, które są również tak wspaniale do nas.

Prosimy tylko, że trzeba iść z naszych rodzimych-brytyjski słów i zwrotów – jesteśmy wdzięczni każdemu, kto daje jej szansę. Prosimy o rozpoczęciu rozmów z ‘S’MAE’ (Dzień dobry) i zakończyć je z ‘DIOLCH’ (dzięki). Nigdy nie jest za późno, by podnieść i używać kilka zwrotów.

Modlimy się, że masz trochę czasu, aby przeczytać lub poprosić o naszej kulturze i rozpocząć wiedzieć, co to znaczy żyć w tak fantastycznej lokalizacji.

I po raz kolejny, mamy nadzieję, że myślisz, że nasz kraj jest tak wspaniałe, jak wiemy, jest to.

Diolch yn fawr iawn.

Ac, unwaith eto, croeso i Gymru!

Cymraeg: Cymru, Yr Ariannin ac…. Iwerddon?

August 10, 2015

Roedd yn Dwît ataf gan Darragh Ó Naraigh a’m gorfododd i feddwl;

“@milseogmhilis: Ba chóir #Cymraeg a mhúineadh mar ábhar roghnach i scoileanna in Éirinn #Gaeilge @SteCymru14”

Mae Darragh yn flogwr o Iwerddon sy’n trafod gwahanol bynciau sy’n ymwneud â’i wlad – trwy gyfrwng iaith ei wlad.

Yn ôl ei Dwît uchod (gydag ymddiheuriadau am gyfieithiad gwael o’r Wyddeleg gennyf innau), “Dylai’r Gymraeg gael ei haddysgu mewn ysgolion ar yr Ynys Werdd.”

Wedi i mi orffen gwenu o glust i glust am y ffaith bod ‘na bobl yn Iwerddon sy’n credu dylai iaith y nefoedd gael ei haddysgu mewn gwlad arall – wel, mae un person sy’n credu hyn beth bynnag! – feddyliais am yr hyn ‘rwy’n addysgu fel athro’r Gymraeg trwy gyfrwng y Saesneg.
‘Rwy’n sicr nad wyf innau’r unig un sy’n credu mai athrawon diwylliant Cymru, yn ogystal ag athrawon iaith, ydym ni fel athrawon Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg. Nid oes eisiau arnaf yma fynd ati i lunio cwyn neu adroddiad swyddogol am sefyllfa addysg hanes fel pwnc yng Nghymru, ond gall unrhyw un sydd gan ymennydd weld nad oes pwyslais o gwbl ar ddiwylliant, ar dreftadaeth nag ar etifeddiaeth ein gwlad yn y cwricwlwm presennol. Felly mae arnom ninnau (ar hyn o bryd, o leiaf) i sicrhau daw dysgwyr i wybod am Gymru yn ogystal â dysgu’r iaith.

Mae hyn yn ddyletswydd fawr arnom fel athrawon iaith ond fel myfyriwr aeth trwy’r system addysg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg fy hun a ddaeth allan heb unrhyw wybod am hyn oed Sam Tân (heb sôn am Owain Glyndŵr a’i gyfeillion ac am hanes Cymreig Nos Galan Gaeaf), mae’n ddyletswydd angenrheidiol.
Bob hyn â hyn yn fy ngwersi (yn yr amseroedd prin sydd gennym cyn diwedd tymor neu hanner tymor lle mae’n anodd dechrau topig newydd ac mae’r gwaith adolygu wedi gwblhau, ‘rwy’n tueddu i ddangos sioeau sleidiau arbennig (a greuais innau fy hun gynt). Fel arfer, maen’ nhw’n fersiynau syml o’r Mabinogi neu am straeon Cymreig eraill. Hefyd, af ati i lunio gwersi am hanes Cymreig Nos Galan Gaeaf, y Nadolig a’r Pasg. ‘Rwy’n tueddu i ychwanegu lluniau bach neis yn ogystal â chwestiynau yn Saesneg i’r plant eu hateb am y straeon neu am y digwyddiad.
Ond nid hynny ydy fy mhwynt yn y blognod hwn – er ‘rwy’n gobeithio fy mod i wedi rhoi syniad newydd, difyr i athro/awes arall!

Yn ogystal â’r straeon ayb, ‘rwyf hefyd yn hoff o adrodd diwylliant y gwledydd Celtaidd bob tro daw dyddiad Sant yn y calendr.

Mawrth 1af – Dydd Gŵyl Ddewi (Cymru), Mawrth 5ed – Dydd Gŵyl Beran (Cernyw), Mawrth 17fed – Dydd Gŵyl Badrig (Iwerddon) a Thachwedd 30fed – Dydd Gŵyl Andrea (Yr Alban).

DS Ni wn am ddyddiau arbennig tebyg yn Llydaw nag ar Ynys Manaw.

Pan af ati i ddangos y sioeau sleidiau hyn, mae wastad amser i’r plant ddysgu bach o iaith y wlad dan sylw.

Efallai mae hyn yn cynnwys cael plant i ddyfalu beth ydy ystyr y gair Cernyweg ‘kath’ (dim gwobrau i neb yno), neu gael y plant i weld sut mae ‘tha’ yn Ngaeleg neu ‘tá’ yn y Wyddeleg yn cyfateb i ‘mae’ yn Gymraeg (gwobrau lu yno!).

Fel arfer, rhoddaf gyfle i’r plant lunio sgwrs fach syml yn yr iaith dan sylw ar ddiwedd y sesiwn…. ond gyda thwist!

Dim ond trwy gyfrwng y Gymraeg gall plant ddeall yr iaith arall. Er enghraifft, wrth ddysgu dipyn bach o Gernyweg;

___ ov vy = ___ ydw i

da yw genev = dwi’n hoffi

Trwy wneud hyn, mae plant yn dibynnu’n gyfan gwbl ar eu gwybodaeth o’r Gymraeg er mwyn cael at a deall yr iaith newydd.

Weithiau ‘rwy’n rhoi paragraff Gwyddeleg (neu ba bynnag iaith) a chael y plant i feddwl beth mae’n olygu. Yr unig ffordd gallent wneud hynny, wrth gwrs, ydy cofio am eu Cymraeg er mwyn gweld geiriau tebyg a llunio trawsieithiad yn eu pennau.

Mae hon yn dasg sy’n ddiddorol ac mae’n sicr o weithio gan, mwy na thebyg, na fyddai’r plant wedi gweld yr ieithoedd hyn o’r blaen – methiant systemau addysg arall yn yr Ynysoedd Prydeinig a thu hwnt yno!
Pam ydw i’n credu mor gryf yn fath ffyrdd craff, ysgafn ac isymwybodol o addysgu’r Gymraeg? Achos fel myfyriwr (nad oedd ganddo Gymraeg perffaith o gwbl), ‘roedd yn rhaid i mi astudio Llydaweg, Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban, Hen Gymraeg ac Hen Wyddeleg fel rhan o’m cwrs yn y brifysgol…. trwy gyfrwng y Gymraeg i gyd.

‘Doeddwn i ddim yn medru credu pa mor sydyn y cryfhaodd fy Nghymraeg trwy astudio’r ieithoedd hyn – rhan fwya’ o’r amser, heb wybod yn wybodol am y cynnydd ‘roeddwn yn ei wneud gyda fy Nghymraeg.

Byddai’n ddiddorol iawn gwneud ymchwil ar yr effaith mae gwersi Ffrangeg neu Almaeneg ayb yn cael mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg ar allu ieithyddol y plant gyda’u Cymraeg.
Siawns (enfawr) na fyddai’r blognod hwn wedi helpu neb gyda’u haddysgu ond ‘rwy’n gobeithio bod ‘na o leiaf rywbeth i bobl feddwl amdano.
Hir oes i ddiwylliant Cymru – pa bynnag iaith ein hysgolion.

Stephen Rule

@MaelorCymraeg

@SteCymru14

Dumb-deithas yr Iaith

August 10, 2015

Isod ydy casgliad o’m sylwadau (a bostiais ar Facebook) am ‘stynt’ Cymdeithas yr Iaith i ddangos methiannau (a chwbl osgoi llwyddiannau) Cymraeg Cyfrwng Saesneg mewn ysgolion Saesneg eu hiaith.

Dyma lun o’r minioniaid yn defnyddio eu hamser (ac arian gan gefnogwyr) yn effeithiol iawn yn Eisteddfod Meifod wythnos diwethaf….

****

“Dwi wedi ‘confrontio’ (sori am yr iaith slac, dysges i trwy’r system ‘ail iaith’!) minioniaid Cymdeithas ar Drydar.

D’udes i byse gweld rywbeth fel hyn pan odda’ i’n dysgu Cymraeg wedi rhoi fi off (idiom ‘ail iaith’ arall yne!) dysgu yn hollol. Fel d’udodd [athrawon Cymraeg ‘ail iaith’ eraill], ma’ ‘ne ffyrdd lot gwell o ‘neud pwynt.

“Yn anffodus, dyddie yma, mae athrawon yn cael y bai i gyd am ‘broblemau’ efo pynciau – er gall bai aflwyddiant fynd hefyd ar ysgolion yn gyffredinol, ar rieni / ofalwyr ac ar blant.

Ni ydi’r athrawon yne ac aton ni mai hyn yn arwain. Mae Cymdeithas yr Iaith yn tarnishio pob un athro/awes wrth wneud hyn – rhywbeth maen nhw’n tueddu i ‘neud yn dda iawn!

Gallai rhieni / ofalwyr hefyd weld hyn a cholli lot o ffydd yn y system sydd gan broblemau, ond sydd hefyd yn creu dysgwyr yr iaith sydd yn rhygl ac yn teimlo’n lot gryfach dros yr iaith na lot fawr o bobl sy’ wedi siarad yr iaith o’r crud.

“Yn fy marn i, mae’n bynciau fel hanes (yn eu ‘cyflwr’ presennol) sy’n achosi lot fwy o broblemau o ran diwylliant Cymru nag addysgu Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg. Ac nid pop ar athrawon hanes, ysgolion, rhieni, gofalwyr na phlant ydi hyn o gwbl. D’eud ydw i bod y ffaith nad oes cwricwlwm cryf sy’n rhoi’r pwyslais ar hanes Cymru gennyn ni (ond yn hytrach ar hanes Prydain / Lloegr), mae hyne’n gallu rhoi plant off y ffaith o fod yn falch o fod yn Gymry yn y lle cynta’, heb sôn am gael y balchder i ddysgu iaith y nefoedd.”

****

Baswn i BYTH eisiau cymryd unrhyw glod am fy ngwaith fel athro’r Gymraeg mewn ysgol Saesneg ei hiaith o gwbl – er mae’n neis iawn ei glywed pan ddaw.

Mae’r Gymraeg yn fy ysgol innau wedi mynd o’r gwaelod i’r ail safle mewn rhestr o bynciau mae’r plant (ac rhieni) yn eu parchu fwya yn yr ysgol. Pan ddechreuais yn yr ysgol, roedd 6 yn astudio’r Gymraeg fel TGAU cwrs llawn – bellach mae 46 ac bydd Cymraeg Lefel A ar gael o fis Medi ymlaen am y tro cyntaf – efo 11 yn ein dosbarth. Mae agwedd y plant i GYD (o gyfnod allweddol 3 i 5) yn fy synnu bob dydd ac yn ‘neud fi deimlo mor falch.

Dwi’n siŵr mae hyn ond yn effaith naturiol gwladol (ac nid ond yn ein hysgol ni) sy’n gweld plant yn troi at y Gymraeg efo lot mwy o barch ac efo’r eisiau i ddysgu.

Yn anffodus, dydi’r minioniaid yn Cymdeithas ddim yn sylweddoli bod ‘ne athrawon Cymraeg sy’n trio’n galed iawn iawn i sicrhau caiff plant ein hysgolion yr addysg orau (sydd ar hyn o bryd ar gael) yn Gymraeg.

Felly diolch, finioniaid. Am ffordd o ddangos eich bod yn cyd-sefyll ag athrawon ein gwlad er mwyn cyrraedd YR UN NOD rydyn ni’n trio ei gyrraedd – sef gwlad ddwyieithog.

A* i Gymdeithas….

DONATE ONLINE TO THE CARNIVAL FUND! – RHODDI AR-LEIN I GRONFA’R CARNIFAL!

May 26, 2015

 

Some people have asked how they can donate towards the Leeswood Carnival online. Here is how you can support the cause in 3 simple steps:
.

1) Click on one of the following links to donate your chosen amount:

2) Enter your details on the subsequent website. This takes approximately one minute.

3) Feel good that you’ve supported our fantastic cause.

.

*****

.

The company hosting the account for us (GoCardless) will take 1% of every transaction. The remaining 99% comes straight to the Carnival fund.

If you experience any problems in donating or wish to ask any questions regarding donating, please feel free to contact us through the Facebook site here.

Thank you so much for all who have and continue to support the Leeswood Carnival. We hope you’re as excited as we are.

Mae’r cwmni sydd yn rheoli’r rhoddion (GoCardless) yn cymryd 1% o bob trosglwyddiad. Daw’r 99% sy’n weddill yn syth at gronfa’r Carnifal.

Os cewch unrhyw broblemau wrth roddi neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni trwy Facebook yma.

Diolch yn fawr iawn i bawb sy’ wedi ac sydd yn parhau i gefnogi Carnifal Coed-llai. ‘Rydyn ni’n gobeithio eich bod yn cyffroi gymaint â ninnau.


LEESWOOD CARNIVAL COMMITTEE / Pwyllgor Carnifal Coed-llai

Plaid in Cardiff Bay – Labour in Westminster.

April 26, 2015

So many people to whom I’ve spoken say they’ll definitely vote Plaid in all Welsh Assembly elections but would rather punt for Labour in a Westminster election. Plaid in Cardiff Bay, Labour in Westminster. And, if I’m honest, I see the logic.

Keep a strong voice for Plaid and for Wales in Cardiff Bay and keep the Tories out of Westminster with a vote for Labour.

But times have changed. We have awoken and progressed.

In the past, I myself might have voted in a similar way to the above – but no more.
I believe voting Plaid in Welsh AND Westminster elections is the best way.
And here are my three main personal reasons:
  1. Plaid is the only party who will put Wales first. They represent the diverse needs of our nation and recognise the struggles it faces. If you can’t see this, chances are you’re probably not paying enough attention!
  2. Labour will need to join with other parties to win its majority in Westminster whether we vote Labour or Plaid for Wales’ seats. The chances are Labour will require the help of a progressive Plaid Cymru* to form a majority. If Plaid and Labour will be forming a government together anyway, why not fill a Welsh seat with an MP who will back Wales completely? Someone who will speak up for Wales in general – not just for the constituency seat they represent.
  3. Plaid has already proven that it opposes both austerity and the renewal of Trident. Labour has not done this.
A vote for Plaid in the coming election will probably not hinder an overall Labour majority.
Plaid in Cardiff Bay.
Labour (with more Welsh clout) in Westminster.
* Other progressive parties such as SNP, Mebyon Kernow and the English Greens are available.

#GE2015

March 30, 2015

I’m voting Labour- because my parents did!
I’m voting Lib Dem- because they need the help, bless them!
I’m voting Tory- because I can’t spell the word ‘community’!
I’m voting Ukip- because I’m a filthy racist!

TAKE THE PATH LESS TRODDEN!

MAKE YOUR MARK TO MAKE A CHANGE!

I’m Cornish and care about Cornwall- so I’m voting Mebyon Kernow
I’m English and care about England- so I’m voting Green
I’m Scottish and care about Scotland- so I’m voting SNP
I’m Welsh and care about Wales- so I’m voting Plaid

Deg a phump yn Gymraeg

March 23, 2015

10 things I bet you can say in Welsh:

I like coffee
It’s cold and raining
Wales
How are you?
Very good / Well done
Please
Thanks
Can I go to the toilet?
Good morning / afternoon / night
Cheers

5 (more) you should know:

T’isho ___? = Do you want (to/a) ___?
Ga’ i ___? Can I (have (a)) ___?
Iawn(?) = Alright(?)
Dwi’n mynd i ___ = I’m going to ___
Dwi angen ___ = I need (to/a) ___

GlyndŴrecsam

March 22, 2015
After this year’s anniversary celebrations pack up for another 150 years, the club that unites half a nation will slip back into using its feather-donned crest.
Despite this, there are a few who believe that the crest is best displayed as follows;An alignment of old and new, with the Cambrophobic feathers replaced by the Glyndŵr lions rampant. And a dabble of Cymraeg on the bottom for good measure.

The link between respecting Glyndŵr University’s part in the stabilising of our football club as well as a tidy throwback to the previous crest based on the arms of Wrexham;


Our petition does not aim to make the above pictures the new crest for the club, as bendigedig as that would be. It simply raises and promotes the case for a discussion on the current crest that many believe has a damaging effect on the self-esteem of not only Wrexham, but of the whole of North Wales who it represents.

And just as we are afforded the opportunity to share with you our thoughts and ideas, we remain open to your responses and replies – be they of support or of opposition.


All we ask is that you read our petition. We ask that you consider our views on why we wish to change the club crest and the feelings involved in us creating this petition. We ask that you listen to others who believe the crest should remain in its status quo. We ask then that you form your own outcomes having noted all sides of the discussion and, in support or in opposition, follow your own paths on potential outcomes.

When you’ve discovered your viewpoint and have covered all bases of discussion, we hope that you too will want to join in the cause to denounce links to a nationwide and confidence-sapping display of our region and our nation’s failure.
We hope that you follow the link below, enter your name, your email address and your postcode so that we might provide brighter coverage for those who believe in a brighter future for our club. Morally and culturally. On and off the field.

https://you.38degrees.org.uk/petitions/drop-the-3-feathers?source=facebook-share-button&time=1427038160

Our club. Our future. OUR CREST.

Language AND attitude “problem”

March 2, 2015

Just read an article stating how Welsh culture and people has a “language problem.”

But having read the article (and nodding accordingly) I stumbled across the following thought;

Is it ONLY a language problem from which Welsh people suffer?

In Wales, the following happens;

  • Massive influx of thousands unwilling to allow locals to embrace our own culture and language,
  • Water and electricity taken away and sold back for profit,
  • Our country labelled as a retirement home and an ex-con paradise,
And our response;
Ah, we’re used to it.
Welcome to Wales.
Or Cymru, as they used to call it.
Sure, we have a “language problem,” but, Duw annwyl, we don’t half have an attitude problem.
Smiley face :-)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,254 other followers