The Celtic Languages

 

Brezhoneg (Breton) Cymraeg (Welsh) Gaeilge (Irish) Gàidhlig (Gaelic) Gaelg (Manx) Kernewek (Cornish)
Britanny
Bretagne
Breizh Llydaw An Bhriotáin A’ Bhreatainn Bhig Yn Vritaan Breten Vian
Breton (language / langue) Brezhoneg Llydaweg Briotáinis Breatainnis Britaanish Bretonek
Cornwall Kernev-Veur Cernyw An Chorn A’ Chòrn Yn Chorn Kernow
Cornish (language) Kerneveurek Cernyweg An Choirnis Còrnais Cornish Kernewek
Ireland Iwerzhon Iwerddon
Ynys Werdd
Éire Èirinn Nerin Iwerdhon
Wordhon
Irish (language) Iwerzhoneg Gwyddeleg Gaeilge Gàidhlig na
h-Èireann
Yernish Iwerdhonek
Wordhonek
(Isle of) Man(n) Manav (Ynys) Manaw Oileán Mhanann Eilean Mhanainn Mannin
Ellan Vannin
(Ynys) Manow
Manx (language) Manaveg Manaweg Gaeilge Mhanann Gàidhlig Mhanainn Gaelg Manowek
Scotland Bro-Skos Yr Alban Albain Alba Nalbin Alban
Gaelic (language) Gouezeleg Skos Gaeleg Gaeilge na hAlban Gàidhlig Gaelg ny
h-Albey
Albanek
Wales Kembre Cymru Breatain Bheag Cuimrigh
A’ Chuimrigh
Bretin Kembra
Welsh (language) Kembraeg Cymraeg Breatnais Cuimris Bretnish Kembrek

 

CELTLANGS

Broughton, Wales, England

My letter to Offa’s Dyke Hotel….

P’nawn da, ‘Offas Dyke’ pub-thingy.

 

My name is Stephen Rule. I recently received a flier through my door advertising your establishment following renovation work and couldn’t wait to respond.

 

I find your advertisement largely misleading as it says ‘Broughton’ (which is Brychdyn in Welsh – nice use of our nation’s language on your flier too, may I sarcastically add?) and is followed by ‘Chester, Cheshire.’
As owners of a business, I sincerely hope you’re aware that Broughton is in Wales and Chester is in England. These are two different countries.
I wonder whether you are actually in England and have accidentally written Broughton on your address or, and this is more likely a situation, you have aimed to totally mislead potential customers by advertising as a Chester-based venue because you think you’ll sound a bit more up-market.
Additionally, the name of your establishment needs an apostrophe in the title…. If you’re going to claim you’re in England, at least use proper English!

 

I for one will be looking forward to doing many other things in my life before even considering visiting your Anglo-centric and highly ignorant establishment. Things like stabbing myself in the eyes with pins, watching soup come to the boil on a low heat and, the old favourite, watching paint dry.

 

I will also invite my friends and family (and other social-media buddies) to bask in your utter and apparent blissful ignorance and advise them with great passion to stay well away from whatever it is you do.

 

Diolch am eich amser.

 

Stephen Rule,
Coed-llai / Leeswood,
Sir y Fflint / Flintshire
Wales / Cymru
England.

I still await a reply….

IMG_1327


:-)

Mewn undeb mae….?

Dwy fil o flynyddoedd yn ôl, daeth y Rhufeiniaid i Ynys y Cedyrn (neu’r Ynysoedd Prydeinig, fel y’u gwyddom heddiw). Ni aeth amser maith heibio cyn i’r tiroedd ‘rydym ni’n eu galw heddiw’n Lloegr syrthio dan bawen orchmynol y gwareiddwyr – ‘mond misoedd, os hynny. Ond deng mlynedd ar hugain gymerodd y Rhufeiniaid i drechu’r Cymry.
A pham? Oherwydd tiroedd a thywysogaethau gwahanol oedden ni. Mae’n haws trechu gwlad cyfan (pa bynnag ei maint) sydd wedi uno dan un arweinydd nag y mae trechu cymysgedd o diroedd dan arweiniad mwy nag un arweinydd, wrth gwrs.

Mil o flynyddoedd yn ddiweddarach, tro’r Normaniaid oedd i drechu’r Ynysoedd Prydain. Yn 1066, dan arweiniad un Brenin o’r enw Harold, llwyddodd Gwylim Goncwerwr i ennill coron Lloegr mewn, mwy na lai, diwrnod. Er hynny, ac oherwydd anghytuno’r Cymry ar y pryd, 116 o flynyddoedd aeth heibio cyn i’r Normaniaid (dan enw’r Saeson, erbyn hynny) drechu’r wlad a alwn yn Gymru heddiw.

Mewn undeb mae nerth…. oes?

Cwpl o flynyddoedd yn ôl, es i wylio Cymru yn chwarae Lloegr mewn gêm pêl-droed yn Stadiwm y Mileniwm…. gêm a gollom ni, yn anffodus. Ni chofiaf lawer o’r gêm, a dweud y gwir. Cofiaf y canu ar y strydoedd rhwng gefnogwyr y ddwy wlad. Cofiaf y ddwy gôl a sgoriwyd yn ein herbyn. A chofiaf y cwffio – nid rhwng cefnogwyr Cymru a Lloegr, ond rhwng cefnogwyr Cymru a Chymru…. neu, i fod yn glir (ac fel y daeth i’r amlwg wedi’r gêm), rhwng cefnogwyr Caerdydd ac Abertawe.
Nid un ydym…. ac, mewn gwirionedd, dylsem barchu hynny.

****

Fel athro’r Gymraeg fel ail iaith, mae wedi bod yn gwbl amhosibl osgoi’r trafod ynglŷn â chyflwr yr iaith o ran addysg. Dwi wedi clywed y cwbl – o’r angen i sicrhau caiff pob pwnc ei addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol yng Nghymru, i ddarllen petitiwn arlein yn gofyn i Lywodraeth Cymru ollwng popeth am y Gymraeg ym mhob rhan o Gymru er mwyn gwario’r arian (fasai’n cael ei ‘arbed’) ar bethau fwy ‘ddefnyddiol.’

Ond nid trafodaeth am le dwi’n sefyll ynglŷn â sefyllfa’r Gymraeg ydi hon.
Yn bersonol, dwi’n gwerthfawrogi pob ceiniog a phob eiliad mae swyddogion ein cynulliad yn gwario ar faterion ein hiaith. Efallai nad oes digon o oriau yn cael eu gwario ac efallai nad oes digon o bunnoedd yn cael eu taflu at gryfhau ein hiaith ond, yn fy marn i, mae’n rhaid gwerthfawrogi unrhyw beth cadarnhaol cyn i ni gwyno. Gallai fod yn waeth, wrth gwrs!

Mae llwyth o drafod yn wastad ynglŷn â sefyllfa’r Gymraeg. Faint dylai gael ei wario arni? Sut allem sicrhau bod pawb sy’n medru’r iaith yn ei defnyddio? Ayb ayb ayb.

I finnau, trifia ydi hwnnw.

Daw fy mhroblem innau o’r hyn nad ydi pobl yn ei drafod. Fy mhroblem i ydi ein hundod.

Pob tro daw cynllun newydd i ddatblygu’r Gymraeg mewn ysgolion cyfrwng Saesneg, mae disgwyl i bob ysgol o fewn pob awdurdod fagu’r eidiolegau newydd a’u gweithredu cyn gynted â phosibl. Ac ym mhob cynllun mae unfrydiaeth. Unfrydiaeth sy’n disgwyl i bob rhan o Gymru lwyddo i ategu un polisi tuag at y Gymraeg – boed hynny’n disgwyl i bob plentyn dd’eud ‘yma’ wrth glywed eu henw ar y gofrestr neu’n disgwyl i gael gwbl-ddwyieithrwydd ar goridorau pob un ysgol yng Nghymru.

Wrth gwrs, dydi hyn ddim yn bosibl. Gwallgofrwydd llwyr byswn i’n ei alw, a bod yn onest.
Mae Cymru yn wahanol. Nid yn unig yn wahanol yn yr ystyr ein bod ni’n wlad a chanddi dîm pêl-droed gwahanol neu iaith wahanol neu ‘reolaeth’ wahanol dros ein haddysg – os oes hynny gennym o gwbl – ond gwahanol mewn ystyr mewnol hefyd.

Nid un ydym.

Cymysgedd o ddarnau gwahanol efo diwylliannau gwahanol a chefndiroedd gwahanol. Nid tafodieithoedd gwahanol sydd gennym, er enghraifft, ond ieithoedd gwahanol. Mewn gwirionedd, ni ddylsem fod yn un wlad o gwbl – ond stori arall ydi honno.

Felly beth ydi fy mhwynt?
Yr hyn dwi’n trïo’i dd’eud ydi na all pawb ddisgwyl undeb ieithyddol yng Nghymru ac, oherwydd hynny, ni ddylai neb (yn cynnwys Llywodraeth Cymru neu Gymdeithas yr Iaith neu neb) fod yn brwydro amdan hynny.

Pam nad ydi cynlluniau a pholisïau sy’n hyrwyddo’r iaith yn dod o awdurdodau lleol yn unig yn lle’r cynulliad? Siŵr o fod mai nhw fysai’n gwybod eu hardaloedd yn well?
Mae’n iawn disgwyl (a brwydro) am gwbl-ddwyieithrwydd yng Ngwynedd ac hyd yn oed yn Sir Conwy a Sir Ddinbych, ond mae disgwyl i hynny ddigwydd yn yr un modd ac o fewn yr un ‘ffrâm amser’ mewn llefydd fel Sir y Fflint, Wrecsam a Phowys ayb yn ynfyd.

Sut allem ddisgwyl yr un math o gynnydd ieithyddol yng Ngwynedd (lle mae’r ‘parch’ tuag at yr iaith yn uchel) ag yr ydym ni’n ei ddisgwyl yn Sir y Fflint (lle nad ydi rhan fwyaf o bobl yn ymwybodol eu bod nhw yng Nghymru o gwbl!)?

Hunanladdiad ieithyddol fysai uno er mwyn achub ein hiaith.
A dweud y gwirionedd pur wrthoch, yn ôl y Sensws diweddaraf mai mewn mannau dwyreiniol gwelwyd yr unig gynnydd ymhlith niferoedd y rhai sy’n medru’r Gymraeg – nid yn y Fro draddodiadol.

Beth mae hynny’n dd’eud wrtha’ i? Wel mae’n dangos 1) ei fod yn amlwg bod Cymry Cymraeg yn gadael llefydd fel Gwynedd a Cheredigion er mwyn chwilio am waith ayb ac, efallai’n union mor bwysig, 2) mae’r systemau gwella’r Gymraeg gan adran addysg y Llywodraeth ar hyn o bryd ond yn gweithio (ac felly ond yn berthnasol) mewn mannau lle nad ydi’r Gymraeg mor gryf.

Dwi ddim yn gweithio i’r Llywodraeth. Dwi ddim ‘chwaith yn rhan o unrhyw bwyllgorau gwella sgiliau addysg mewn unrhyw awdurdod lleol. Athro ydw i. Athro a chanddo ddiddordeb yn ein hiaith.

Dwi wastad wedi dweud fy mod i’n ysu am amser lle gallaf dd’eud nad oes angen am athrawon Cymraeg trwy gyfrwng y Saesneg oherwydd, os daw’r amser hwnnw, dwi’n gwybod basai ein hiaith yn ddigon cryf i sefyll ar ei thraed ei hun.

Dyddiau yma, mae’n fy mhoeni basai’n fwy debygol na fydd angen athrawon fel fi oherwydd bod ein hiaith wedi diflannu – efallai’n ganlyniad y cyrff llywodraethol sy’n trïo ei hachub.

Update / Diweddariad

I’ve been meaning to make something a little more substantial out of my blogging site for quite some time….

So that’s what I’ve done!

Check out my new additions and pages:

BEAR IN MIND THEY ALL REMAIN A WORK-IN-PROGRESS!

1

^ Two new drop-down menus:

  1. Celtic Languages – Information and ways to learn.
  2. Prosiectau (Projects) – Some local and international projects with whom I attempt to lend a hand.

2

^ New Twitter feed on right-hand side of page (not available on mobile devices – @SteCymru14).

:-)

Cofiwch y Dyfodol

Cawsom i gyd ein hatgoffa yn ddiweddar am ddyn ifanc, Marty McFly, aeth yn ôl i’r dyfodol ar Hydref 21, 1985 – ymlaen tri deg o flynyddoedd i 2015 i newid ei orffennol. Dryslyd, on’d yw? Mae hen ddigon o atgofion am y ffilm wedi bod – o leiaf gan y rhai sy’n ei gofio beth bynnag. Try, yn fy marn innau, ran fwyaf o straeon ac atgofion am ffilm naill ai at yr hyn ddyfalodd y ffilm yn gywir am y dyfodol ym 2015 neu at freuddwydion pobl sy’n dyfalu sut fath o ddyfodol fydden’ nhw’n ei weld mewn oes arall i ddod.

Yn bersonol, ‘rwyf ond yn tristáu â pheidio â gweld hofranfyrddau (neu ‘hover boards’) o’n cwmpas ar ein strydoedd.

***

Es yn ddiweddar i Dryweryn ar fore oer mis Hydref – ar yr unfed ar hugain, i fod yn gwbl gywir. Diwrnod Back to the Future, yn ôl pobl y byd.
Bu llwyth o bobl yno’n rhannu atgofion gymaint ag y buont yn rhannu syniadau am y dyfodol. Lle tawel oedd y bore hwnnw ar wahân i ambell air ac ambell gân. Yn bendant na chlywyd unrhyw gar yn teithio am wyth deg ac wyth o filldiroedd yr awr.
Ni chredaf fod angen i mi esbonio hanes y pentref dan y dŵr. Mae digon o hanes i’w chael ym mhob man – yn anffodus, daw’r rhan fwyaf gan ein ffrindiau yn y Bîb ond na wnaf bellach sylw ar hynny.
Yn wir, daeth amryw o eiriau cadarn a chlir y bore hwnnw.

Rhannu atgofion hen ysgol a chapel. Straeon am chwarae ym mhob cae. Storïau am redeg i ffwrdd ar ôl bod yn blentyn drwg a chnocio ar ddrws hen berson yng nghanol nos. Atgofion o fywyd oeddent – o fywyd fu. Ond atgofion fyddent am byth – heb obaith o neb eu hail fyw. Dim ond eu hailadrodd ar fore oer mis Hydref.
Balch oeddwn innau i gael clywed yr atgofion hyn gan siaradwyr o fri. Dafydd Wigley, Dafydd Iwan, Elwyn Edwards, Ynyr Llwyd a Liz Saville Roberts fu’n annerch y dorf o tua 400. Geiriau cryfion iawn a rannont.

Y geiriau a’m tarodd fwyaf y bore hwnnw oedd gan un na dderbyniodd y penderfyniad damniol i foddi hen bentref yn y lle cyntaf. Yn dilyn croeso cynnes i Emyr Llew (a “aeth i garchar y Sais drosom ni”), daeth dyn brau ei olwg o’n blaenau. Nid brau oedd ei eiriau.

Wrth esbonio na all neb addo na all boddi ddigwydd eto yng Nghymru, “Mae Tryweryn ynom i gyd. Ym mhob man.”

Tybed os oes modd benthyg DeLorean DMC-12 gan y Doc ac ail ymweld â phentref a gollodd bopeth ond cerrig oer ar ochr dyfroedd oerach?

Fy nheimlad i fyddai gwrthod.

Do, foddwyd hen gwm yng Nghymru. Do, foddwyd tai a chapel. Cae a chymuned. Do, fe’i boddwyd ar ddewis ryw gyngor enfawr tu allan i ffiniau’r bobl gondemniwyd.

Ac er nad oes problem gen’ i na aeth dŵr y gronfa at Lerpwl – yn lle, wrth gwrs, â at drefi ar ddwy ochr y Mers – mae’n bwysig ein bod ni fel dynion yn rhannu er mwyn sicrhau bywyd gwell i ddynion eraill.

Caf broblem, gyfeillion, yn y ffaith caiff y ddinas honno werthu’r dŵr i’r trefi hynny am elw gan mai Lerpwl dalodd am yr argae a’r cronfa.

Lerpwl a Phrydain dalodd bob cost, yn wir.

***

Heb gronfa, pentref fyddai i’w weld wrth i bobl deithio tua’r gorllewin trwy’r Bala. Capel Celyn – a ffordd osgoi o’i chwmpas.

Heddiw, cawn symbol. Ac er mai symbol o wendid y mae, mae hefyd yn symbol o ddeffro.

***********

Remember the Future

The author of this article notes the significance of the 21st October 2015 as being the day referred to as ‘Back to the Future Day’ as well as the same day the Tryweryn valley and all of her inhabitants past and present were robbed of their future.

It has been 30 years since Marty McFly saw 2015 from the eyes of 1985. Similarly it was some 50 years since eyes were last laid on Capel Celyn in 1965.

The author, who attended the 50-year anniversary on the banks of the reservoir, tells of the memories shared that morning by friends and families if the many effected by the callous flooding half a century ago. He asks us to question whether or not to be thankful for the village’s demise in that without it, Welsh hearts would perhaps never have been awoken to the ever-promising views of self-governance and of independence.

There’s a Tryweryn in all of us. Everywhere.” – Emyr Llew.