Cynnig i gyhoeddwyr – ‘Welsh and I’ gan Stephen Rule

Dychmygaf y dylai cynnig ar gyfer darpar lyfr fod yn grynodeb o’r hyn sy’n cael ei gynnwys. Dylid amlinellu’r amcanion o’r hyn sy’n ei wneud yn ddiddorol ac yn ddeinamig i’r darpar ddarllenwyr. Yn lle, wrth chwarae o gwmpas gyda theclynnau plentynnaidd arlein, dewisiais gynnwys delwedd (atodwyd) wedi’i chreu gan ddefnyddio geiriau amlycaf y llawysgrif. Efallai na fydd hon yn ffordd gonfensiynol neu hyd yn oed berthnasol iawn o wneud cynnig, ond, i mi, adrodd stori’r llyfr i gyd mae’r ddelwedd.

Ar ffurf cofiant, af ati i daclo heriau ac i ddathlu llwyddiannau’r Gymraeg er mwyn sefydlu’r iaith fel un sy’n fyw ym mywydau pobl Cymru a’r byd. Fel rhywun sy’ wedi dysgu’r iaith, ennill gradd ynddi ac bellach yn ei haddysgu i blant ac i oedolion, mae fy nhaith bersonol i fod yn rhugl wedi bod yn hunllef ac yn freuddwyd, wedi agor drysau i fywyd arall, ac wedi fy ngwthio i herio systemau addysg ac ystrydebau cyffredinol y Gymraeg.

Mae’r llyfr, Saesneg ei iaith, yn cynnwys 45,000 o eiriau o dan chwe phennod; Cymraeg a Fi, Addysgu’r Gymraeg, Dysgu’r Iaith, Pam Lai’r Ddwy?, Amddiffyn ein Cymraeg, ac Iaith Arbennig. Dyma fydd y llyfr cyntaf ‘rwyf wedi’i gwblhau ond credaf yn gryf y gall fod o ddefnydd i bobl sy’n meddwl am ddysgu’r Gymraeg ond ddim yn sicr am le i gychwyn, i bobl sy’ wrthi’n dysgu’r iaith ac yn ceisio delio gyda heriau’r daith, i athrawon ysgolion cyfrwng Saesneg sy’n chwilio am dactegau a syniadau rhyngweithiol na chaiff eu darganfod mewn llyfrau addysg ‘how to’ cyffredinol, i bobl sy’n siarad yr iaith ac yn awyddus i helpu partner neu gyfaill di-Gymraeg ar y daith i fod yn rhugl, i bobl sy’n cwestiynnu moesau dysgu iaith mor hen, ac i bobl o bob oed sydd wrthi’n aros am gyfle i ymfalchïo mewn iaith sy’n perthyn iddyn nhw gymaint ag y mae’n perthyn i’r bobl a’i siaradodd yma ers canrifoedd.

Trwy gynnwys profiadau personol – o fod yn rhywun oedd am ddysgu’r Gymraeg, wedi dysgu’r Gymraeg, bellach yn addysgu’r iaith ac wrthi bob dydd i ddangos gwerth ein hiaith ni – gobeithiaf gall y llyfr hwn ysbrydoli ambell i unigolyn (neu wlad gyfan, gyda thipyn o lwc) i sylweddoli pa ran all y Gymraeg chwarae yn nyfodol ein gwlad.

Yn gryno, mae’r llyfr hwn ar gyfer unrhyw un a chanddynt unrhyw gysylltiad i Gymru neu’r Gymraeg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s